OBSZARY DZIAŁAŃ

Nowoczesne technologie w transporcie, informatyce i energetyce odnawialnej.

Główny nacisk położony zostanie na:
• zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa transportu,
• zwiększenie stopnia wykorzystania OZE,
• poprawę efektywności energetycznej i stanuśrodowiska,
• zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych,
• zwiększenie innowacyjności gospodarki,
• rozwój kapitału ludzkiego.